Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 • “B-Tonic”: B-Tonic NV, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0725.847.436 (RPR Antwerpen).
 • “Klant”: de partij die met B-Tonic een Overeenkomst voor het verstrekken van de Diensten afsluit.
 • “Klantenpersoneel”: de personeelsleden van de Klant, al dan niet werknemers, die door de Klant worden aangewezen om de Diensten te ontvangen.
 • “Diensten”: een of meer B-Tonic programma’s of opleidingen voor bedrijven die door de Klant werden besteld.
 • “Overeenkomst”: elke overeenkomst die tussen B-Tonic en de Klant (“Partijen” of elk afzonderlijk “Partij”) tot stand komt door een bestelling van Diensten op de Website.
 • “Website”: de website toegankelijk via www.b-tonic.be en zijn sub-sites, zoals beheerd door B-Tonic.
 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van B-Tonic, met inbegrip van alle latere wijzigingen. Indien er sprake is van een Overeenkomst maken de Algemene Voorwaarden hiervan integraal deel uit.

Toepassing

 • Deze Algemene Voorwaarden omvatten alle rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de informatie en Diensten die B-Tonic verstrekt via de Website, onverminderd de wettelijke rechten en verplichten waarvan niet kan worden afgeweken en onverminderd eventuele algemene voorwaarden van derden die naar aanleiding van de Diensten door de Klant werden aanvaard.
 • De Algemene Voorwaarden hebben voorrang:
  – op alle hiermee tegenstrijdige bepalingen of afspraken tussen Partijen of met derden, tenzij B-Tonic uitdrukkelijk een afwijking van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;
  – op de algemene voorwaarden van de Klant.
 • Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of in de rest van de Overeenkomst nietig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, dan leidt dit niet tot de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Partijen zullen dan te goeder trouw onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de te vervangen bepaling benadert.

Gebruik van de website

 • De informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot tips, meningen en afbeeldingen, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kunnen door B-Tonic van tijd tot tijd gewijzigd worden. Deze informatie is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als individueel gezondheidsadvies of ander individueel advies.
 • De Website kan links en referenties bevatten naar externe websites of bronnen van derden. B-Tonic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites of bronnen van derden.
 • B-Tonic heeft het recht om de toegang tot delen van de Website uitsluitend voor Klanten of Klantenpersoneel voor te behouden. In voorkomend geval dienen de Klanten of Klantenpersoneel zich te houden aan de toegangsinstructies van B-Tonic. Bij niet-naleving van deze toegangsinstructies kan de toegang geheel of gedeeltelijk ontzegd worden.

Diensten

 • De Diensten worden door B-Tonic verstrekt ‘as is’. De aard van de Diensten laat niet toe dat B-Tonic enige garantie geeft inzake het welzijn, de gezondheid of de productiviteit van het Klantenpersoneel tijdens of na het verstrekken van de Diensten, nu hierbij ook andere factoren buiten de controle van B-Tonic bepalend zijn.
 • B-Tonic heeft het recht om de Diensten of delen ervan aan derden uit te besteden, in welk geval B-Tonic op verzoek van de Klant de naam en contactgegevens van die derden zal meedelen. De Klant heeft daarentegen niet het recht om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder toestemming van B-Tonic.
 • De prijzen voor de Diensten vermeld op de Website zijn steeds excl. BTW, tenzij anders vermeld, en zijn betaalbaar overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  • De factuur wordt opgemaakt en dient volledig betaald te worden door de Klant vóór de verstrekking van de Diensten.
  • Indien voor aanvang van de Diensten de factuur niet of niet volledig betaald werd, kan B-Tonic (i) Klantenpersoneel geheel of gedeeltelijk de toegang tot de – Diensten ontzeggen of (ii) de Diensten anderszins geheel of gedeeltelijk opschorten of annuleren.
  • De factu(u)r(en) dien(t)(en) steeds ten laatste vereffend te worden dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijden van deze termijn heeft B-Tonic het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling 15 % verwijlinterest aan te rekenen.
  • Indien er voor bepaalde Diensten extra facturen moeten worden opgemaakt (voor bv. onderaannemers) zal er € 15 per extra factuur aangerekend worden.
  • Betwistingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven aan B-Tonic.
 • De Klant kan een bestelling van Diensten slechts kosteloos annuleren of wijzigen voor aanvang van de Diensten mits schriftelijk verzoek daartoe binnen zeven (7) kalenderdagen na de bestelling.
 • B-Tonic heeft het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de Diensten en prijzen in de volgende gevallen: (i) indien de wijziging in het voordeel van de Klant is, (ii) in geval van plotse stijging van personeelskosten of andere kosten die B-Tonic moet maken voor het verstrekken van de Diensten, (iii) bij relevante wijzigingen in toepasselijke wetgeving of de interpretatie ervan volgens bevoegde rechtbanken of autoriteiten of (iv) in alle andere gevallen waarin een wijziging redelijkerwijze vereist is voor de bedrijfsvoering van B-Tonic. Deze wijzigingen geven op zich de Klant geen recht op schadevergoeding, op opschorting of op beëindiging van de Overeenkomst, op voorwaarde dat B-Tonic deze wijzigingen heeft meegedeeld voorafgaand aan de verstrekking van de Diensten waarop de wijzigingen betrekking hebben.
 • B-Tonic kan de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de Klant die B-Tonic dreigt te benadelen. B-Tonic is in dergelijke omstandigheden geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Gegevensverwerking

 • B-Tonic verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die zij verkrijgt via de Website, via de Klant of via het Klantenpersoneel met het oog op het aanbieden en verstrekken van haar Diensten conform de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), en conform haar Privacy Policy.
 • B-Tonic neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens door Klant onder diens eigen verantwoordelijkheid.
 • Partijen zullen alle niet-publieke informatie die zij van elkaar ontvangen, confidentieel behandelen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verstrekt, behoudens schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij. Deze verplichting blijft bestaan tot vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst, tenzij toepasselijke wetgeving in een langere termijn voorziet.

Intellectuele eigendom

 • Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website of de Diensten berusten uitsluitend bij B-Tonic of haar licentiegever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de Klant.
 • De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van B-Tonic en haar licentiegever eerbiedigen en zal geen
activiteiten ontplooien die deze intellectuele eigendomsrechten aantasten of in gevaar brengen.

Aansprakelijkheid

 • Voor zover bij wet toegelaten is, is B-Tonic (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) slechts aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout en mits B-Tonic voor deze niet-naleving binnen de acht (8) kalenderdagen in gebreke werd gesteld nadat de Klant deze fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van B-Tonic beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Voor zover bij wet toegelaten is, zal B-Tonic nooit aansprakelijk zijn voor schade die wegens zijn aard of omvang onvoorzienbaar is, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant of het Klantenpersoneel is verantwoordelijk voor het gebruik dat zij van de diensten maken.
  Schadeclaims ontslaan de Klant niet van zijn verplichting om de prijs van de geleverde Diensten te betalen. Het verzuim om dit te doen zal worden beschouwd als gebrek van tijdige betaling.

Geschillen

 • Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, of met het voorwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door het Belgisch recht, zonder toepassing van enige (Belgische, buitenlandse of internationale) rechtskeuze- of wetsconflictregels of -bepalingen die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing is.
 • Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België).

Heb je nog vragen?
Wil je een offerte op maat?

maartje vanewijk

Annelies Theunissen
People Sustainability Expert

Dowload het Trendrapport 2024: 'Wellbeing & Sustainanility'

Meer weten over het sociale gewicht van ESG in duurzaam ondernemen?

e book 2024 nl